Skip to content

VOORWAARDEN ACTIE WIN GRATIS IJS DEZE ZOMER T.W.V. € 1.000,-! WIE VERDIENT GRATIS IJS? VERTEL & MAAK KANS!

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie WIN GRATIS IJS DEZE ZOMER!

hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: ‘Unilever’.

Deze promotionele Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook/Instagram of is geassocieerd met Facebook/Instagram. U verstrekt uw gegevens aan Unilever en niet aan Facebook/Instagram. 

 

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.

2. Deelname aan de Actie is gratis.

3. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.ola.nl/ijsbus

4. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

5. Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.

6. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

7. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de COVID-19 richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM (voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 ).

 

Artikel 2 Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze actie loopt van 6 juli t/m 31 juli 2020.

2. Deelname aan de Actie kan door het insturen van een nominatie en reden waarom jij of iemand anders gratis OLA ijsjes verdient. Ga naar de promotiepagina: www.ola.nl/ijsbus, voer je gegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, postcode, woonplaats en provincie) in en vertel in de comment box of via het uploaden van een document, de reden waarom jij of iemand anders gratis OLA ijsjes verdient. Ben je door onze deskundige jury geselecteerd, dan neemt OLA contact met je op en komen we zo snel mogelijk langs.

 

Artikel 3 Prijzen

1.     De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijzen                                                               

aantal

prijswinnaars

contante waarde       

totale contante waarde

[WIN GRATIS IJS]

[5]

€  [1.000 ]

€  [5000]

 


Alle deelnemers maken elke week kans op gratis OLA ijsjes op basis van de ingestuurde reden van nominatie. Er kunnen zolang de voorraad strekt ijsjes worden uitgedeeld met een maximale contante verkoopwaarde van € 1.000,-. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en bij weigering (of vanwege een andere reden van nietuitreiking) van een prijs vervalt deze aan Unilever. Ook wanneer de activatie niet door kan gaan omdat we niet in de omgeving kunnen parkeren en/of veiligheid kunnen garanderen.

3. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

4. Voor deze winactie geldt er kan zoveel ijs worden uitgedeeld op locatie door de OLA ijsbus met een maximale waarde van € 1.000,- zolang de voorraad strekt. Op=op en 1 ijsje p.p.

5. Voor kinderen onder 12 jaar zonder begeleiding van een volwassene geldt, dat zij alleen uit ijsjes kunnen kiezen die geschikt zijn voor kinderen. Als de ouders de ijsjes halen voor de kinderen is het niet onze verantwoordelijkheid en kunnen we hiervan afwijken (voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: https://www.ola.nl/ijsjes/suitable_for_kids.html .

 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

1. De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) wekelijks worden bepaald door een deskundige jury en uiterlijk 31 juli de winnaar(s) van de actie bepalen en daarbij, onder meer, letten op redenen voor nominatie en waarom jij of iemand anders gratis OLA ijsjes verdiend.

2. Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).

3. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 2 dagen na bekendmaking van de winnaar(s) is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.

4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

5. In de desbetreffende straat van de winnaar, moet OLA de ijsbus op een veilige manier kunnen plaatsen en ijs kunnen uitdelen zonder dat er een gevaar is voor verkeer/veiligheid is. Indien dit niet het geval is wordt er gekeken of er in de buurt wel een veilige locatie beschikbaar is waar OLA alsnog veilig ijsjes kan uitdelen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal OLA in overleg met de winnaar kijken naar een mogelijke oplossing om alsnog de ijsjes uit te delen in de straat. In het geval dat dit ook niet mocht lukken behoudt Unilever/OLA het recht om de activatie af te breken en heeft de winnaar geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.

2. Indien voor deelname aan deze Actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeert u dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden terzake.

3. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: - de door haar uitgekeerde prijzen; - het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen; - het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 

Artikel 6 Auteursrechten en medewerking

1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de Actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Unilever. Unilever behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan u te melden.

2. U verleent hierbij aan Unilever het eeuwigdurende recht om uw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, te gebruiken voor welk medium dan ook. Unilever is hierbij niet verplicht om uw naam te vermelden.

3. Als potentiële winnaar geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.

4. De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

5. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

 

Artikel 7 Persoonlijke gegevens

1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).

2. Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.

3. Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever.

 

Artikel 8 Rechten Unilever

1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen. Ook behoudt Unilever het recht om de actie te stoppen als de veiligheid ter plekke niet gegarandeerd kan worden, bijvoorbeeld door drukte, wanneer er handhaving/politie is of het niet in acht nemen van de COVID-19 richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM (voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 ).

 

Artikel 9 Contact/Klachten

1. Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken: Per e-mail : Unilever-Webcare@nl.webhelp.com Telefonisch : 0800-2356524 Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en u meent dat de actie niet voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

 

Artikel 10 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.